<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d27530809\x26blogName\x3dMahal+Ang+Krayola+Ngayon\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://blahblahblahyadayadayada.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://blahblahblahyadayadayada.blogspot.com/\x26vt\x3d-2246147560056824013', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Diskleymer

Diskleymer: Ang mga salita at mga pangungusap na iginuhit ay pawang kuro-kuro, ideya, saloobin, pananaw o opinyon lamang ng gumawa ng blag na ito. Kung ikaw man ay nainsulto, natamaan o napataas ang kilay, pasensya na lang pero akin kasi ang blag na ito. Ideas and opinions are subject to change without prior notice.

Mahal Ang Krayola Ngayon 2.0 Na? Monday, January 22, 2007 |

Nais kong humingi ng pasensya sa mga mambabasa (kung meron man) dahil hindi na ako muling nakakapagsulat sa blag kong ito. Ngunit dahil sa hindi inaasahang pagkakataon at rason, ako'y muling nabuhayan na magsulat! Oo, totoo po ito! Magiging version 2.0 na ang mahal kong blag ngunit dahil sa ako ay jologs na, ipagpapatuloy ko na ang adhikaing ito sa mas pinaganda, pinatibay at pinahusay na... ano pa kung 'di ang Friendster blogs. Hahaha. Oo totoo po ito mga katoto. Napag-isipan ko ito nang makalibong ulit at sandamakmak na laway, hiya at pride at nilunok ko para muling makapagsulat, makapangutya at magreklamo tungkol sa kawalanghiyaan ng mundong ito. Hehehehe. Ako po ay naghahangad ng mas malaking audience, ang masa para maging eksakto, kaya ko naisipang lumipat doon. Sa tingin ko kasi ay hindi naman talaga nagbabasa ng blags sa Blogspot o Wordpress ang mga balahura na binabanggit ko sa aking mga sanaysay kaya hindi ko rin naipapaabot ang aking mumunting mensahe sa kanilang mga pagmumukha. Sana po ay suportahan niyo ako at iboto sa eleksyon! Hahaha!

Uy.. sa wakas ay nailantad na rin ang aking katauhan. 'Wag niyo po akong hantingin, ipapatay o abangan d'yan sa may kanto, tao rin ako! Maaari lang po lamang ay i-add na rin ako sa Friendster para masaya po tayong lahat hindi ba? Salamat po sa lahat ng nagbabasa (kung meron man)! Heto na uli ang panibagong pagpupuksa laban sa masasamang elementong naghahari sa daigdig! ΓΌ

Heto na po!
Mahal Ang Crapola Ngayon

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 License.

Nagpapasalamat Ako Sa Walang Sawang Suporta Ng Mga Ito

 • Photobucket
 • Masugid na tagasubaybay din ako ng mga blogs na ito

  (nakaayos nang paalpabetikal)
 • Anak Mahirap | www.anakmahirap.blogspot.com
 • Billycoy's Blasted Brain Blogs | www.crost23.blogspot.com
 • Chona In The City | www.chona.blogspot.com
 • Dear Diarya | www.deardiarya.blogspot.com
 • Filipinayzd | www.filipinayzd.i.ph
 • Isang Portal Tungo Sa Bagong Kalawakan | www.peti-b.blogspot.com
 • Jologs Queen | www.thejologsqueen.blogspot.com
 • Joyride www.joseinne.blogspot.com
 • Kamote Force | www.cycle.blogs.friendster.com
 • Life In Between Banana Split | www.bananachoked.blogspot.com
 • Loko Ka Talaga! Ang Sama Mo!! Baliw!!! | www.mimitaba.blogspot.com
 • Make Poverty History! | www.cofibean.blogspot.com
 • Mental Pornography | www.demented-online.blogspot.com
 • Papel, Lapis, Bolpen at Krayola | www.papel-lapis-bolpen-at-krayola.blogspot.com
 • Stranger Streets | www.strangerstreets.blogspot.com
 • Uy, Naliligaw Ka Ba? :-) | www.robborabbit.blogspot.com
 • Your Guide To Damnation | www.thegreatestironyoflifeisliving.blogspot.com